"Chronimy Twoją Prywatność!"

tel. 735 008 215 | 735 008 216

email: biuro@fusion24.pl

 

Kontakt

Biuro Fusion 24 Tomasz Paprocki
Graniczna 17 lok 6,
26-604 Radom
tel: 515 758 465

Godziny pracy:
pn-pt 8-16

Prosimy obliczyć 9 plus 4.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest FUSION 24 Tomasz Paprocki, Biuro ul. Graniczna 17/6, 26-600 Radom,
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, możesz skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@fusion24.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji zamówionego kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadniony cel administratora).
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, oraz umowy udostępnienia danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Pana/Pani zapytania, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;
  2. prawo ich sprostowania korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać;
  4. prawo do usunięcia korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.