"Chronimy Twoją Prywatność!"

tel. 735 008 215 | 735 008 216

email: biuro@fusion24.pl

 

Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)

 1. Przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania, zgodnie z art. 35 RODO.
 2. Przygotowanie oraz prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.
 3. Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych poprzez wykonywanie audytów, sprawozdań i kontroli.
 4. Opiniowanie, przygotowanie, negocjowanie umów powierzenia danych osobowych, opracowywanie opinii dla Administratora, w zakresie realizowanych procesów, związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
 6. Rozpatrywanie zapytań i skarg związanych z ochroną danych osobowych.
 7. Rozpatrywanie wniosków o wydanie upoważnień do przetwarzania danych oraz przygotowywanie upoważnień do zatwierdzenia przez ADO.
 8. Zgłoszenia naruszeń oraz przeprowadzanie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w przypadku powstałych naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych oraz ich ewidencjonowanie.
 9. Doradztwo w toku postępowań kontrolnych prowadzonych przez UODO, w tym bieżące wsparcie w przypadku przeprowadzania kontroli oraz pomoc we wdrażaniu zaleceń pokontrolnych.
 10. Osobiste uczestniczenie IOD podczas kontroli UODO.
 11. Nadzór nad procesem powierzenia danych osobowych.
 12. Udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z ochroną danych osobowych, m.in. poprzez:

  spotkania w siedzibie Administratora;
  konsultacje mailowe lub telefoniczne.

 13. Monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych.
 14. Kontrola archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe.
 15. Współpraca z działem IT w zakresie tych obszarów, które wiążą się z ochroną danych osobowych.
 16. Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych, w tym szkoleń dla nowo zatrudnionych osób.

OFERTA HANDLOWA UZALEŻNIONA JEST OD SPECYFIKI KLIENTA ORAZ INDYWIDUALNYCH USTALEŃ.

Kontakt: Tomasz W. Paprocki 735 008 216

ochrona danych osobowych - fusion24